รายการ: <tc>ข้าวหน้าปลาดิบ (寿司重)</tc>

*รูปภาพเพื่อประกอบการโฆษณาเท่านั้น